Καθώς τα γεγονότα καλπάζουν στον πλανήτη μας, είναι καιρός να σταθούμε λίγο και να συλλογιστούμε το γεγονός των Χριστουγέννων αντλώντας πληροφορίες μόνο από τις έγκυρες Άγιες Γραφές.

Παραδόσεις ανθρώπινες θα μας μπερδέψουν.

Η ενσάρκωση του Θεού Ιησού Χριστού είναι μεγάλο μυστήριο:

[Και αναντιρρήτως το μυστήριον της ευσεβείας είναι μέγα· ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί, εδικαιώθη εν πνεύματι, εφάνη εις αγγέλους, εκηρύχθη εις τα έθνη, επιστεύθη εις τον κόσμον, ανελήφθη εν δόξη.Α' Τιμοθέου 3:16].

Τα μυστήρια του Θεού δεν εξηγούνται με ανθρώπινη λογική ή σκέψη αλλά μόνο με την αποκάλυψη που μας δίνει ο Θεός δια του Πνεύματός Του.

Ας αφήσουμε λίγο χρόνο σε προσευχή και εκζήτηση του Θεού στη ζωή μας για να εννοήσουμε την πραγματική σημασία των Χριστουγέννων.

Η ενσάρκωση του Ιησού Χριστού είναι το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Έτσι ο αμαρτωλός άνθρωπος απολαμβάνει το έλεος και τη χάρη του Θεού. Απολαμβάνουμε την κατά χάρη σωτηρία των ψυχών μας. [ο Θεός όμως πλούσιος ων εις έλεος, διά την πολλήν αγάπην αυτού με την οποίαν ηγάπησεν ημάς. Εφεσίους 2:4] και [Διότι κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστεως· και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον· Εφεσίους 2:8]

Επίσης ο Ιησούς Χριστός μας άνοιξε το δρόμο επικοινωνίας με τον Πατέρα Θεό. [Διότι είναι εις Θεός, εις και μεσίτης Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός, όστις έδωκεν εαυτόν αντίλυτρον υπέρ πάντων, μαρτυρίαν γενομένην εν ωρισμένοις καιροίς. Α' Τιμοθέου 2:5-6] και [Έχοντες λοιπόν, αδελφοί, παρρησίαν να εισέλθωμεν εις τα άγια διά του αίματος του Ιησού, διά νέας και ζώσης οδού, την οποίαν καθιέρωσεν εις ημάς διά του καταπετάσματος, τουτέστι της σαρκός αυτού, και έχοντες ιερέα μέγαν επί τον οίκον του Θεού. Εβραίους 10:19-21]

Από την παραπάνω γραφική αναφορά μάς αποκαλύπτει ο Θεός ότι το ΜΟΝΑΔΙΚΟ πρόσωπο που μπορεί να μας σώσει από τις αμαρτίες μας και να μας δώσει αιώνια ζωή είναι ο Ιησούς Χριστός.

Επίσης μια άλλη από τις πολλές ευλογίες της ενσάρκωσης του Ιησού Χριστού είναι η υπόσχεσή Του ότι θα ξανάρθει στην γη για να κρίνει ζώντας και νεκρούς. [και παρήγγειλεν εις ημάς να κηρύξωμεν προς τον λαόν και να μαρτυρήσωμεν ότι αυτός είναι ο ωρισμένος υπό του Θεού κριτής ζώντων και νεκρών. Πράξεις 10:42] και [Και καθώς είναι αποφασισμένον εις τους ανθρώπους άπαξ να αποθάνωσι, μετά δε τούτο είναι κρίσις, ούτω και ο Χριστός, άπαξ προσφερθείς διά να σηκώση τας αμαρτίας πολλών, θέλει φανή εκ δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν διά σωτηρίαν. Εβραίους 9:27-28] και να σώσει αυτούς που τον περιμένουν για Σωτηρία.

Εάν πιστεύσεις στον Ιησού Χριστό που ανεστήθη εκ νεκρών και τον επικαλεσθείς για Σωτήρα σου, θα σωθείς. [διότι Πας όστις επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου θέλει σωθή. Ρωμαίους 10:13]

Εάν θέλεις να μάθεις περισσότερα για τον Σωτήρα Ιησού Χριστού, πάρε ένα Ευαγγέλιο, που είναι ο Θεόπνευστος λόγος του Θεού, και άρχισε να το διαβάζεις.

Πηγή findgod.gr