Οι άνθρωποι λένε ότι θρησκεία είναι η προσπάθεια του ανθρώπου να γνωρίσει τον Θεό. Στην πραγματικότητα συμβαίνει το αντίθετο. Ο Θεός κάνει ενέργειες για να πλησιάσει τον άνθρωπο, με σκοπό να τον σώσει. «Διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού, όστις θέλει να σωθώσι πάντες οι άνθρωποι και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της αληθείας.» Α΄ Τιμοθ. 2:3,4.

Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός διάλεξε το λαό Ισραήλ και ασχολήθηκε με αυτόν έως ότου έρθει ο καιρός να στείλει τον μονογενή Του Γιο. Ήρθε ο Χριστός κατά σάρκα από το γένος Δαβίδ και έγινε θυσία για όλους τους ανθρώπους, ώστε όποιος Τον επικαλεσθεί να σωθεί. «Διότι πας όστις επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου θέλει σωθή.» Ρωμαίους 10:13. Ο Θεός ψάχνει να σώσει κάθε άνθρωπο που θα Τον επικαλεσθεί, για να τον σώσει από την αμαρτία, τον αιώνιο θάνατο και την κόλαση.

Με ποιον τρόπο πλησιάζει ο Θεός τον άνθρωπο; Μπορώ να έρθω σε επαφή με το Δημιουργό του σύμπαντος; Ακούει ο Θεός; Μιλάει ο Θεός; «Ο φυτεύσας το ωτίον, δεν θέλει ακούσει; ο πλάσας τον οφθαλμόν, δεν θέλει ιδεί;» Ψαλμός 94:9.

Τα λόγια του Θεού για τον άνθρωπο μάς τα έδωσε ο Ιησούς Χριστός και είναι γραμμένα στο Ευαγγέλιο. «διότι εγώ απ’ εμαυτού δεν ελάλησα, αλλ’ ο πέμψας με Πατήρ αυτός μοι έδωκεν εντολήν τι να είπω και τι να λαλήσω» κατά Ιωάννην 12:49. Το Ευαγγέλιο δεν είναι ένα συνηθισμένο βιβλίο σαν όλα τα άλλα. Είναι γραμμένο από το Άγιο Πνεύμα που οδήγησε τους συγγραφείς του να το γράψουν. Γι’ αυτό το λόγο, το Ευαγγέλιο δίνει σωτηρία στον άνθρωπο, όταν ο άνθρωπος υπακούσει στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. «Διότι δεν αισχύνομαι το ευαγγέλιον του Χριστού· επειδή είναι δύναμις Θεού προς σωτηρίαν εις πάντα τον πιστεύοντα Ιουδαίόν τε, πρώτον και Έλληνα.» Ρωμαίους 1:16, «…οι λόγοι, τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι.» κατά Ιωάννην 6:63. Γι’ αυτό το λόγο ο απ. Παύλος αναφέρει ότι το Ευαγγέλιο είναι μυστήριο. «…να δοθή εις εμέ λόγος να ανοίξω το στόμα μου μετά παρρησίας, διά να κάμω γνωστόν το μυστήριον του ευαγγελίου» Εφεσίους 6:19. Μυστήριο σημαίνει κάτι κρυμμένο, μυστικό, απόρρητο που μόνο ο Θεός το γνωρίζει και μόνο Αυτός το αποκαλύπτει στον άνθρωπο «…διότι εις εσάς εδόθη να γνωρίσητε τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών, εις εκείνους όμως δεν εδόθη.» και «Θέλω ανοίξει εν παραβολαίς το στόμα μου, θέλω απαγγείλει πράγματα κεκρυμμένα από καταβολής κόσμου.» κατά Ματθαίον 13:11,35.

Αυτά που γράφει το Άγιο Πνεύμα στο Ευαγγέλιο του Χριστού είναι τα λόγια του Θεού που ήτανε κρυμμένα από τον άνθρωπο. Κανείς δεν τα ήξερε, ούτε μπορούσε να τα μάθει. Τώρα, όμως, αποκαλύφθηκαν δια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού.Αν θέλεις να πάρεις αυτή την αποκάλυψη από τον Θεό για τη σωτηρία της ψυχής σου, άνοιξε το Ευαγγέλιο, διάβασέ το και ζήτησε με προσευχή από τον Θεό να στο αποκαλύψει. Είναι ο Μόνος που μπορεί να το κάνει για σένα, γιατί το Ευαγγέλιο είναι μυστήριο.

Το μυστήριο του Ευαγγελίου δεν αποκαλύπτεται μόνο όταν απλά το διαβάζω, αλλά όταν το διαβάζω και μέσα μου το αποδέχομαι ότι είναι Λόγος Θεού, γραμμένος όχι από ανθρώπους, αλλά από το Άγιο Πνεύμα προσωπικά για εμένα και τη σωτηρία μου. Είναι τα καλά νέα του Θεού για τον αμαρτωλό άνθρωπο. Ευαγγέλιο σημαίνει «καλή αγγελία». Υπάρχει άφεση αμαρτιών δια της πίστεως στο όνομα του Ιησού Χριστού. Το Ευαγγέλιο δεν είναι σαν τα υπόλοιπα βιβλία. Τα υπόλοιπα βιβλία είναι για ανθρώπινη γνώση, η οποία είναι ατελής. Ένα επιστημονικό σύγγραμμα μπορεί να είναι τέλειο για την εποχή του, αλλά μετά από λίγα χρόνια μπορεί να θεωρηθεί άχρηστο επειδή πολλά που γράφονται σε αυτό, είτε έχουν αλλάξει, είτε δεν ισχύουν πλέον. Το Ευαγγέλιο είναι τέλειο, γιατί είναι Λόγος Θεού. Δεν άλλαξε, γιατί ο Θεός δεν αλλάζει. Ισχύει για πάντα. Αυτά που γράφει είναι αιώνιες αλήθειες.

Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πλησιάσει το Θεό και να σωθεί, χωρίς να του αποκαλυφθεί το Ευαγγέλιο. «Άρα η πίστις είναι εξ ακοής, η δε ακοή διά του λόγου του Θεού.» Ρωμαίους 10:17, «Διότι ο λόγος του Θεού είναι ζων και ενεργός και κοπτερώτερος υπέρ πάσαν δίστομον μάχαιραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής τε και πνεύματος, αρμών τε και μυελών, και διερευνά τους διαλογισμούς και τας εννοίας της καρδίας·» Εβραίους 4:12.

Αυτή η αποκάλυψη γίνεται χωρίς προσωποληψία, σε όποιον επικαλεσθεί το όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει σωτηρία χωρίς το Ευαγγέλιο. Καθώς ακούω το Ευαγγέλιο με ειλικρινή καρδιά έρχεται ο Θεός και ανοίγει την καρδιά μου για να το καταλάβω. «Και γυνή τις Λυδία το όνομα, πωλήτρια πορφύρας εκ πόλεως Θυατείρων, σεβομένη τον Θεόν, ήκουε, της οποίας ο Κύριος διήνοιξε την καρδίαν διά να προσέχη εις τα λαλούμενα υπό του Παύλου.» Πράξεις 16:14.

Είναι μοναδικό θαύμα στη ανθρωπότητα το πώς ο Θεός χρησιμοποίησε ανθρώπους για να γραφτεί το Ευαγγέλιο. Ο Θεός το έγραψε και όχι άνθρωποι. «…υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού.» Β΄ Πέτρου 1:21. Μόνο αν το δεχθείς έτσι θα σωθείς. Μερικοί το διαβάζουν για να πάρουν μια γνώση ή ένα επάγγελμα και όχι για να σωθούν. Τότε το μυστήριο του Ευαγγελίου δεν τους αποκαλύπτεται. Όσοι όμως, το διαβάζουν για να σωθούν αισθάνονται ότι βρίσκονται μπροστά σε έναν μεγάλο και μοναδικό θησαυρό.

Αγαπητέ αναγνώστη, μη χάσεις αυτόν το θησαυρό, αλλά απόκτησέ τον, γιατί ο Θεός τον έδωσε προσωπικά για σένα.

 

Χάρης Καραγιάννης