Καθώς στις μέρες μας περνάμε αυτή τη παγκόσμια, πρωτόγνωρη κρίση του κορονοϊού, καλό είναι να διδαχθούμε από την ιστορία του λαού του Θεού.Πως αντιμετώπισαν πνευματικά παρόμοιες κρίσεις.

Αρχικά ένας ξεχωριστός Λαός του Θεού γεννιέται μέσα από μια μεγάλη οικουμενική κρίση. Η ιστορία ξεκινάει από τον Αβραάμ, συνεχίζεται με τον γιο του τον Ισαάκ και τον γιο του τον Ιακώβ.

Ο Ιακώβ [Ισραήλ όπως τον ονόμασε ο Κύριος (Και εκείνος είπε, Δεν θέλει καλεσθή πλέον το όνομά σου Ιακώβ, αλλά Ισραήλ· διότι ενίσχυσας μετά Θεού, και μετά ανθρώπων θέλεις είσθαι δυνατός. Γένεση 32:28)] έρχεται συνεχώς σε δυσκολίες στη ζωή του (Αι ημέραι των ετών της παροικίας μου είναι εκατόν τριάκοντα έτη· ολίγαι και κακαί υπήρξαν αι ημέραι των ετών της ζωής μου και δεν έφθασαν εις τας ημέρας των ετών της ζωής των πατέρων μου εν ταις ημέραις της παροικίας αυτών. Γένεση 47:9). Ο γιος του ο Ιωσήφ δούλος στην Αίγυπτο αλλά με θαυμαστό τρόπο ο Θεός τον κάνει άρχοντα στην Αίγυπτο μετά τον Φαραώ.

Εδώ ξεσπά η κρίση. Επτά χρόνια βαριάς πείνας σε όλη την Αιγυπτιακή αυτοκρατορία αλλά και στις γύρω χώρες. Οι άνθρωποι προκειμένου να επιβιώσουν έδωσαν όλες τις περιουσίες τους έως ότου έγιναν δούλοι στο Φαραώ. (Γένεση 47:18-25)

Τρομερό και άσχημο σκηνικό για όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως. Εδώ όμως φαίνεται η οικονομία του Θεού για το λαό του. Ποιος μπορούσε να φανταστεί ότι μέσα από αυτή την κρίση ο Θεός που είναι κύριος των Εθνών και της ιστορίας των λαών είχε ένα μεγάλο σχέδιο όχι μόνο για τον Ιακώβ και την οικογένειά του αλλά και για όλη την ανθρωπότητα;

Η οικογένεια του Ιακώβ (75 ψυχές) έρχεται στην Αίγυπτο και μετά από 400 περίπου χρόνια δουλείας, γυρνάει πάλι πίσω στη γη Χαναάν μετρώντας εκατομμύρια ψυχών. Και στη συνέχεια αυτός ο λαός να γίνει ο ξεχωριστός και ο μόνος Λαός που λατρεύει τον μόνο και έναν αληθινό Θεό και μέσα από το Λαό αυτό να έρθει ο Σωτήρας του κόσμου, ο Ιησούς Χριστός σε όλο τον πλανήτη.

Μόνο ο Θεός μπορεί να καταστρώσει και να εκτελέσει ένα τέτοιο μοναδικό σχέδιο. Εμείς οι άνθρωποι απλώς παρατηρούμε τις θαυμαστές ενέργειες του Κυρίου.

Να δούμε μια άλλη γενικευμένη κρίση την εποχή της αρχής της Εκκλησίας του Χριστού. Περιγράφεται στις Πράξεις των Αποστόλων κεφάλαιο 11:27-30

(Εν εκείναις δε ταις ημέραις κατέβησαν από Ιεροσολύμων προφήται εις Αντιόχειαν· σηκωθείς δε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος, εφανέρωσε διά του Πνεύματος ότι έμελλε να γείνη μεγάλη πείνα καθ' όλην την οικουμένην· ήτις και έγεινεν επί Κλαυδίου Καίσαρος. Όθεν οι μαθηταί απεφάσισαν, έκαστος αυτών κατά την εαυτού κατάστασιν, να πέμψωσι βοήθειαν προς τους αδελφούς τους κατοικούντας εν τη Ιουδαία· το οποίον και έκαμον αποστείλαντες αυτήν προς τους πρεσβυτέρους διά χειρός Βαρνάβα και Σαύλου.)

Είναι η πείνα που έγινε σε όλη την οικουμένη επί εποχής Κλαύδιου Καίσαρα. Εδώ πάλι το αποτέλεσμα για την εκκλησία είναι θαυμαστό. Εδώ φαίνεται η δύναμη και η αγάπη του Χριστού μέσα στις καρδιές των πιστών. 

Οι αδελφοί που μπορούν στέλνουν βοήθεια στους δοκιμαζόμενους αδελφούς. Και μετά εξαπλώνεται το έργο του Θεού.

Πολλά παραδείγματα περιγράφονται στη συνέχεια της ιστορίας της Εκκλησίας που σε πανδημίες οι Χριστιανοί με αυτοθυσία υπηρέτησαν του πάσχοντες συνανθρώπους τους με αποτέλεσμα ο Χριστιανισμός να αυξάνεται μέσα από αυτές τις δύσκολες περιόδους.

Και τώρα στην παρούσα κρίση σαν Λαός του Θεού, πρέπει να διδαχθούμε από το Λόγο του Θεού και να περιμένουμε με υπομονή, ταπείνωση, εξομολόγηση στο Θεό, μετάνοια, προσευχή, μελέτη των Αγίων Γραφών. Να περιμένουμε στη σκοπιά μας όπως ο προφήτης Αββακούμ (Επί της σκοπιάς μου θέλω σταθή και θέλω στηλωθή επί του πύργου, και θέλω αποσκοπεύει διά να ίδω τι θέλει λαλήσει προς εμέ και τι θέλω αποκριθή προς τον ελέγχοντά με. Αββακούμ 2:1), τι έχει να μας πει ο Θεός και να μην αφήσουμε τον Σατανά να κλέψει τον χρόνο μας με άσκοπα πράγματα.

Δεν ξέρουμε τα σχέδια και τις βουλές του Θεού για την εκκλησία του στη παρούσα περίπτωση. (Διότι αι βουλαί μου δεν είναι βουλαί υμών... Ησαίας 55:8-13) αλλά είμαστε βέβαιοι σαν παιδιά του Θεού ότι ο Θεός μας έχει και τώρα ένα καλό σχέδιο για την εκκλησία Του. (Διότι εγώ γνωρίζω τας βουλάς τας οποίας βουλεύομαι περί υμών, λέγει Κύριος, βουλάς ειρήνης και ουχί κακού, διά να δώσω εις υμάς το προσδοκώμενον τέλος. Τότε θέλετε κράξει προς εμέ και θέλετε υπάγει και προσευχηθή εις εμέ και θέλω σας εισακούσει.Και θέλετε με ζητήσει και ευρεί, όταν με εκζητήσητε εξ όλης της καρδίας υμών. Ιερεμίας 29:11-13)

Όλα αυτά μας προετοιμάζουν για τον ερχομό του Κυρίου μας που είναι πολύ κοντά. Ας ετοιμαζόμαστε. 

Πηγή: findgod.gr